Mặt bằng phân lô

Tên lô: B20-01
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A21
Tên lô: B20-02
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A21
Tên lô: B20-02a
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A21 - Nội bộ
Tên lô: B20-02b
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A20 - Nội bộ
Tên lô: B20-05
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A20
Tên lô: B20-06
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A20
Tên lô: B20-07
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A20
Tên lô: B20-08
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A20
Tên lô: B20-09
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A20
Tên lô: B20-10
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A20
Tên lô: B20-11
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A20
Tên lô: B20-12
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A20
Tên lô: B20-12a
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A20
Tên lô: B20-12b
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A20
Tên lô: B20-15
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A20
Tên lô: B20-16
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A20
Tên lô: B20-17
Diện tích: 7.5 x 7.1 x 2.5 x 12.5 x 7.5
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A20 - B16
Tên lô: B20-18
Diện tích: 7 x 12.5
Hướng: Cảng
Mặt tiền đường: B16
Tên lô: B20-19
Diện tích: 7 x 12.5
Hướng: Cảng
Mặt tiền đường: B16
Tên lô: B20-20
Diện tích: 7 x 12.5
Hướng: Cảng
Mặt tiền đường: B16
Tên lô: B20-21
Diện tích: 7.5 x 7.1 x 2.5 x 12.5 x 7.5
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A21 - B16
Tên lô: B20-22
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A21
Tên lô: B20-22a
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A21
Tên lô: B20-22b
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A21
Tên lô: B20-25
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A21
Tên lô: B20-26
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A21
Tên lô: B20-27
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A21
Tên lô: B20-28
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A21
Tên lô: B20-29
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A21
Tên lô: B20-30
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A21
Tên lô: B20-31
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A21
Tên lô: B19-01
Diện tích: 7.5 x 7.1 x 2.5 x 12.5 x 7.5
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A21 - B17
Tên lô: B19-02
Diện tích: 7 x 12.5
Hướng: Dự án
Mặt tiền đường: B17
Tên lô: B19-02a
Diện tích: 7 x 12.5
Hướng: Dự án
Mặt tiền đường: B17
Tên lô: B19-02b
Diện tích: 7 x 12.5
Hướng: Dự án
Mặt tiền đường: B17
Tên lô: B19-05
Diện tích: 7.5 x 7.1 x 2.5 x 12.5 x 7.5
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A20 - B17
Tên lô: B19-06
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A20
Tên lô: B19-07
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A20
Tên lô: B19-08
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A20
Tên lô: B19-09
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A20
Tên lô: B19-10
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A20
Tên lô: B19-11
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A20
Tên lô: B19-12
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A20
Tên lô: B19-12a
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A20
Tên lô: B19-12b
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A20
Tên lô: B19-15
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A20
Tên lô: B19-16
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A20
Tên lô: B19-17
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A20
Tên lô: B19-18
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A20 - Nội bộ
Tên lô: B19-19
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A21 - Nội bộ
Tên lô: B19-20
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A21
Tên lô: B19-21
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A21
Tên lô: B19-22
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A21
Tên lô: B19-22a
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A21
Tên lô: B19-22b
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A21
Tên lô: B19-25
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A21
Tên lô: B19-26
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A21
Tên lô: B19-27
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A21
Tên lô: B19-28
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A21
Tên lô: B19-29
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A21
Tên lô: B19-30
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A21
Tên lô: B19-31
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A21
Tên lô: B21-01
Diện tích: 7.5 x 7.1 x 3.5 x 12.5 x 8.5
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A22 - B17
Tên lô: B21-02
Diện tích: 7 x 12.5
Hướng: Dự án
Mặt tiền đường: B17
Tên lô: B21-02a
Diện tích: 7 x 12.5
Hướng: Dự án
Mặt tiền đường: B17
Tên lô: B21-02b
Diện tích: 7 x 12.5
Hướng: Dự án
Mặt tiền đường: B17
Tên lô: B21-05
Diện tích: 7.5 x 7.1 x 3.5 x 12.5 x 8.5
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A21
Tên lô: B21-06
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A21
Tên lô: B21-07
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A21
Tên lô: B21-08
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A21
Tên lô: B21-09
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A21
Tên lô: B21-10
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A21
Tên lô: B21-11
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A21
Tên lô: B21-12
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A21
Tên lô: B21-12a
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A21
Tên lô: B21-12b
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A21
Tên lô: B21-15
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A21
Tên lô: B21-16
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A21
Tên lô: B21-17
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A21
Tên lô: B21-18
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A21 - Nội bộ
Tên lô: B21-19
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A22 - Nội bộ
Tên lô: B21-20
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A22
Tên lô: B21-21
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A22
Tên lô: B21-22
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A22
Tên lô: B21-22a
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A22
Tên lô: B21-22b
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A22
Tên lô: B21-25
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A22
Tên lô: B21-26
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A22
Tên lô: B21-27
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A22
Tên lô: B21-28
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A22
Tên lô: B21-29
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A22
Tên lô: B21-30
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A22
Tên lô: B21-31
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A22
Tên lô: B22-01
Diện tích: 5 x 20
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A22
Tên lô: B22-02
Diện tích: 5 x 20
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A22
Tên lô: B22-02a
Diện tích: 5 x 20
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A22 - Nội bộ
Tên lô: B22-02b
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A21 - Nội bộ
Tên lô: B22-05
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A21
Tên lô: B22-06
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A21
Tên lô: B22-07
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A21
Tên lô: B22-08
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A21
Tên lô: B22-09
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A21
Tên lô: B22-10
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A21
Tên lô: B22-11
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A21
Tên lô: B22-12
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A21
Tên lô: B22-12a
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A21
Tên lô: B22-12b
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A21
Tên lô: B22-15
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A21
Tên lô: B22-16
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A21
Tên lô: B22-17
Diện tích: 7.5 x 7.1 x 3.5 x 12.5 x 8.5
Hướng: Núi - Cảng
Mặt tiền đường: A21 - B16
Tên lô: B22-18
Diện tích: 7 x 12.5
Hướng: Cảng
Mặt tiền đường: B16
Tên lô: B22-19
Diện tích: 7 x 12.5
Hướng: Cảng
Mặt tiền đường: B16
Tên lô: B22-20
Diện tích: 7 x 12.5
Hướng: Cảng
Mặt tiền đường: B16
Tên lô: B22-21
Diện tích: 7.5 x 7.1 x 3.5 x 12.5 x 8.5
Hướng: Biển - Cảng
Mặt tiền đường: A22 - B16
Tên lô: B22-22
Diện tích: 5 x 20
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A22
Tên lô: B22-22a
Diện tích: 5 x 20
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A22
Tên lô: B22-22b
Diện tích: 5 x 20
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A22
Tên lô: B22-25
Diện tích: 5 x 20
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A22
Tên lô: B22-26
Diện tích: 5 x 20
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A22
Tên lô: B22-27
Diện tích: 5 x 20
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A22
Tên lô: B22-28
Diện tích: 5 x 20
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A22
Tên lô: B22-29
Diện tích: 5 x 20
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A22
Tên lô: B22-30
Diện tích: 5 x 20
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A22
Tên lô: B22-31
Diện tích: 5 x 20
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A22
Tên lô: B17-01
Diện tích: 7.5 x 7.1 x 3 x 12.5 x 8
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A20 - B17
Tên lô: B17-02
Diện tích: 8 x 12.5
Hướng: Dự án
Mặt tiền đường: B17
Tên lô: B17-02a
Diện tích: 8 x 12.5
Hướng: Dự án
Mặt tiền đường: B17
Tên lô: B17-02b
Diện tích: 7.5 x 7.1 x 3.6 x 12.5 x 8.7
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: Trần Lê - B17
Tên lô: B17-05
Diện tích: 6 x 16.8
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: Trần Lê
Tên lô: B17-06
Diện tích: 6 x 16.8
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: Trần Lê
Tên lô: B17-07
Diện tích: 6 x 16.8
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: Trần Lê
Tên lô: B17-08
Diện tích: 6 x 17
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: Trần Lê
Tên lô: B17-09
Diện tích: 6 x 17
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: Trần Lê
Tên lô: B17-10
Diện tích: 6 x 17.1
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: Trần Lê
Tên lô: B17-11
Diện tích: 6 x 17.1
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: Trần Lê
Tên lô: B17-12
Diện tích: 6 x 17.2
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: Trần Lê
Tên lô: B17-12a
Diện tích: 6 x 17.3
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: Trần Lê
Tên lô: B17-12b
Diện tích: 6 x 17.3
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: Trần Lê
Tên lô: B17-15
Diện tích: 6 x 17.4
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: Trần Lê
Tên lô: B17-16
Diện tích: 6 x 17.5
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: Trần Lê
Tên lô: B17-17
Diện tích: 6 x 17.5
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: Trần Lê - Nội bộ
Tên lô: B17-18
Diện tích: 6 x 16
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A20 - Nội bộ
Tên lô: B17-19
Diện tích: 6 x 16
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A20
Tên lô: B17-20
Diện tích: 6 x 16
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A20
Tên lô: B17-21
Diện tích: 6 x 16
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A20
Tên lô: B17-22
Diện tích: 6 x 16
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A20
Tên lô: B17-22a
Diện tích: 6 x 16
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A20
Tên lô: B17-22b
Diện tích: 6 x 16
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A20
Tên lô: B17-25
Diện tích: 6 x 16
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A20
Tên lô: B17-26
Diện tích: 6 x 16
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A20
Tên lô: B17-27
Diện tích: 6 x 16
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A20
Tên lô: B17-28
Diện tích: 6 x 16
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A20
Tên lô: B17-29
Diện tích: 6 x 16
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A20
Tên lô: B17-30
Diện tích: 6 x 16
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A20
Tên lô: B23-01
Diện tích: 8 x 7.1 x 3.5 x 13 x 8.5
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: Mặt tiền biển
Tên lô: B23-02
Diện tích: 8 x 13
Hướng: Dự án
Mặt tiền đường: B17
Tên lô: B23-02a
Diện tích: 8 x 13
Hướng: Dự án
Mặt tiền đường: B17
Tên lô: B23-02b
Diện tích: 8 x 7.1 x 3.5 x 13 x 8.5
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A22
Tên lô: B23-05
Diện tích: 7 x 15
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A22
Tên lô: B23-06
Diện tích: 7 x 15
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A22
Tên lô: B23-07
Diện tích: 7 x 15
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A22
Tên lô: B23-08
Diện tích: 7 x 15
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A22
Tên lô: B23-09
Diện tích: 7 x 15
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A22
Tên lô: B23-10
Diện tích: 7 x 15
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A22
Tên lô: B23-11
Diện tích: 7 x 15
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A22
Tên lô: B23-12
Diện tích: 7 x 15
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A22
Tên lô: B23-12a
Diện tích: 7 x 15
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A22
Tên lô: B23-12b
Diện tích: 7 x 15
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A22
Tên lô: B23-15
Diện tích: 7 x 15
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A22
Tên lô: B23-16
Diện tích: 7 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: Mặt tiền biển
Tên lô: B23-17
Diện tích: 7 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: Mặt tiền biển
Tên lô: B23-18
Diện tích: 7 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: Mặt tiền biển
Tên lô: B23-19
Diện tích: 7 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: Mặt tiền biển
Tên lô: B23-20
Diện tích: 7 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: Mặt tiền biển
Tên lô: B23-21
Diện tích: 7 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: Mặt tiền biển
Tên lô: B23-22
Diện tích: 7 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: Mặt tiền biển
Tên lô: B23-22a
Diện tích: 7 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: Mặt tiền biển
Tên lô: B23-22b
Diện tích: 7 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: Mặt tiền biển
Tên lô: B23-25
Diện tích: 7 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: Mặt tiền biển
Tên lô: B23-26
Diện tích: 7 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: Mặt tiền biển
Tên lô: B18-01
Diện tích: 6 x 17.6
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: Trần Lê
Tên lô: B18-02
Diện tích: 6 x 17.6
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: Trần Lê
Tên lô: B18-02a
Diện tích: 6 x 17.7
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: Trần Lê
Tên lô: B18-02b
Diện tích: 6 x 17.8
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: Trần Lê
Tên lô: B18-05
Diện tích: 6 x 17.8
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: Trần Lê
Tên lô: B18-06
Diện tích: 6 x 17.9
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: Trần Lê
Tên lô: B18-07
Diện tích: 6 x 17.9
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: Trần Lê
Tên lô: B18-08
Diện tích: 6 x 18
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: Trần Lê
Tên lô: B18-09
Diện tích: 6 x 18.1
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: Trần Lê
Tên lô: B18-10
Diện tích: 6x 18.1
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: Trần Lê
Tên lô: B18-11
Diện tích: 6 x 18.2
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: Trần Lê
Tên lô: B18-12
Diện tích: 6 x 18.2
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: Trần Lê
Tên lô: B18-12a
Diện tích: 12.5 x 7 x 4.5 x 17.5 x 9.3
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: Trần Lê - B16
Tên lô: B18-12b
Diện tích: 6 x 17.5
Hướng: Cảng
Mặt tiền đường: B16
Tên lô: B18-15
Diện tích: 6 x 17.5
Hướng: Cảng
Mặt tiền đường: B16
Tên lô: B18-16
Diện tích: 6 x 17.5
Hướng: Cảng
Mặt tiền đường: B16
Tên lô: B18-17
Diện tích: 12.5 x 7.1 x 2 x 17.5 x 7
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A20
Tên lô: B18-18
Diện tích: 6 x 16
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A20
Tên lô: B18-19
Diện tích: 6 x 16
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A20
Tên lô: B18-20
Diện tích: 6 x 16
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A20
Tên lô: B18-21
Diện tích: 6 x 16
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A20
Tên lô: B18-22
Diện tích: 6 x 16
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A20
Tên lô: B18-22a
Diện tích: 6 x 16
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A20
Tên lô: B18-22b
Diện tích: 6 x 16
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A20
Tên lô: B18-25
Diện tích: 6 x 16
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A20
Tên lô: B18-26
Diện tích: 6 x 16
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A20
Tên lô: B18-27
Diện tích: 6 x 16
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A20
Tên lô: B18-28
Diện tích: 6 x 16
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A20
Tên lô: B18-29
Diện tích: 6 x 16
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A20 - Nội bộ
Tên lô: B24-01
Diện tích: 7 x 15
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A22
Tên lô: B24-02
Diện tích: 7 x 15
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A22
Tên lô: B24-02a
Diện tích: 7 x 15
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A22
Tên lô: B24-02b
Diện tích: 7 x 15
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A22
Tên lô: B24-05
Diện tích: 7 x 15
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A22
Tên lô: B24-06
Diện tích: 7 x 15
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A22
Tên lô: B24-07
Diện tích: 7 x 15
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A22
Tên lô: B24-08
Diện tích: 7 x 15
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A22
Tên lô: B24-09
Diện tích: 7 x 15
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A22
Tên lô: B24-10
Diện tích: 7 x 15
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A22
Tên lô: B24-11
Diện tích: 7 x 15
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A22
Tên lô: B24-12
Diện tích: 8 x 7.07 x 3.5 x 13 x 8.5
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A22 - B16
Tên lô: B24-12a
Diện tích: 8 x 13
Hướng: Cảng cá
Mặt tiền đường: B16
Tên lô: B24-12b
Diện tích: 8 x 13
Hướng: Cảng cá
Mặt tiền đường: B16
Tên lô: B24-15
Diện tích: 8 x 7.07 x 3.5 x 13 x 8.5
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: Mặt tiền biển
Tên lô: B24-16
Diện tích: 7 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: Mặt tiền biển
Tên lô: B24-17
Diện tích: 7 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: Mặt tiền biển
Tên lô: B24-18
Diện tích: 7 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: Mặt tiền biển
Tên lô: B24-19
Diện tích: 7 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: Mặt tiền biển
Tên lô: B24-20
Diện tích: 7 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: Mặt tiền biển
Tên lô: B24-21
Diện tích: 7 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: Mặt tiền biển
Tên lô: B24-22
Diện tích: 7 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: Mặt tiền biển
Tên lô: B24-22a
Diện tích: 7 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: Mặt tiền biển
Tên lô: B24-22b
Diện tích: 7 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: Mặt tiền biển
Tên lô: B24-25
Diện tích: 7 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: Mặt tiền biển
Tên lô: B24-26
Diện tích: 7 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: Mặt tiền biển
Tên lô: B25-05
Diện tích: 6 x 17
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A20
Tên lô: B25-07
Diện tích: 6 x 17
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A20
Tên lô: B27-12a
Diện tích: 5 x 15.6
Hướng: Dự án
Mặt tiền đường: B16
Tên lô: B26-2b
Diện tích: 7.1 x 2 x 17 x 7
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A20
Tên lô: B26-05
Diện tích: 6 x 17
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A20
Tên lô: B26-06
Diện tích: 6 x 17
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A20
Tên lô: B26-07
Diện tích: 6 x 17
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A20
Tên lô: B30-05
Diện tích: 5 x 15.6
Hướng: Cảng
Mặt tiền đường: B14
Tên lô: B31-23
Diện tích: 6 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A20
Tên lô: B33-10
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A20
Tên lô: B33-11
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A20
Tên lô: B33-12a
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A20
Tên lô: B33-15
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A20
Tên lô: B32-16
Diện tích: 6 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A20
Tên lô: B32-17
Diện tích: 6 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A20
Tên lô: B34-12
Diện tích: 5 x 18
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A20
Tên lô: B38 - 01
Diện tích: 7 x 15
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A25
Tên lô: B38 - 02
Diện tích: 7 x 15
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A25
Tên lô: B38-02a
Diện tích: 7 x 15
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A25
Tên lô: B38-02b
Diện tích: 7 x 15
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A25
Tên lô đất: B38-05
Diện tích: 7 x 15
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A25
Tên lô đất: B38-06
Diện tích: 7 x 15
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A25
Tên lô đất: B38-07
Diện tích: 7 x 15
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A25
Tên lô đất: B38-08
Diện tích: 7 x 15
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A25
Tên lô đất: B38-09
Diện tích: 7 x 15
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A25
Tên lô đất: B38-10
Diện tích: 7 x 15
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A25
Tên lô đất: B38-11
Diện tích: 7 x 15
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: A25
Tên lô đất: B38-16
Diện tích: 7 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: Mặt tiền biển
Tên lô đất: B38-17
Diện tích: 7 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: Mặt tiền biển
Tên lô đất: B38-18
Diện tích: 7 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: Mặt tiền biển
Tên lô đất: B38-19
Diện tích: 7 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: Mặt tiền biển
Tên lô đất: B38-20
Diện tích: 7 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: Mặt tiền biển
Tên lô đất: B38-21
Diện tích: 7 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: Mặt tiền biển
Tên lô đất: B38-22
Diện tích: 7 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: Mặt tiền biển
Tên lô đất: B38-22a
Diện tích: 7 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: Mặt tiền biển
Tên lô đất: B38-22b
Diện tích: 7 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: Mặt tiền biển
Tên lô đất: B38-25
Diện tích: 7 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: Mặt tiền biển
Tên lô đất: B38-26
Diện tích: 7 x 18
Hướng: Biển
Mặt tiền đường: Mặt tiền biển
Tên lô: B37-02a
Diện tích: 8 x 13
Hướng: Dự án
Mặt tiền đường: B14
Tên lô: B37-02b
Diện tích: 3.5 x 7.1 x 8 x 8.5 x 13
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A25 - B14
Tên lô: B37-05
Diện tích: 7 x 15
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A25
Tên lô: B37-06
Diện tích: 7 x 15
Hướng: Núi
Mặt tiền đường: A25

Đăng ký tư vấn

Quý khách vui lòng điền thông tin bên dưới để chúng tôi tư vấn và gửi những thông tin liên quan đến dự án.

Chúng tôi xin cảm ơn!